THOMAS MANN
OPOWIADANIA Thomas Mann Muza, 2009 Strony / Pages: 592, twarda oprawa ISBN: 978-83-7495-537-9
List price: $33.95(Save 15% off)Online price: $28.86

DOKTOR FAUSTUS Thomas Mann Wydawnictwo: Muza S.A., 2012 Strony / Pages: 542, twarda oprawa ISBN: 978-83-7495-462-4
List price: $31.95(Save 15% off)Online price: $27.16

CZARODZIEJSKA GORA Thomas Mann Wydawnictwo: Muza , 2013 Strony / Pages: 800, twarda oprawa ISBN: 978-83-7495-299-6
List price: $39.95(Save 15% off)Online price: $33.96